உடம்பு எடை போடுவதர்கு என்ன மாதிரியான உனவுகல் சாப்பிட வேன்டும்.

உடம்பு எடை போடுவதர்கு என்ன மாதிரியான உனவுகல் சாப்பிட வேன்டும்.

என்னமாதிரி என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்காமல், எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுங்கோ - தானாக உடம்பு வைக்கும்...!!

மேலும் சில பதிவுகள்