குழந்தைகளின் சர்கரை வியாதி- Juvineile Diabetes management

குழந்தைகளின் சர்கரை வியாதி

யாருக்காவது இது பற்றி தெரியுமா? என்ன வித உணவு கட்டுபாடு/பழக்கவழக்கங்கள் மேற்க்கொள்ள வேண்டும்.
My friends kid was diagnosed with Type 1 diabetes. Please give us some way to deal with it. Since I have been browsing net about it, it would really help if there is some one who is dealing with it right now. It is very devastating for me to hear this. I like that kid very much and i wish him to feel and get better.

யாருக்காவது இது பற்றி தெரியுமா? என்ன வித உணவு கட்டுபாடு/பழக்கவழக்கங்கள் மேற்க்கொள்ள வேண்டும்.
My friends kid was diagnosed with Type 1 diabetes. Please give us some way to deal with it. Since I have been browsing net about it, it would really help if there is some one who is dealing with it right now. It is very devastating for me to hear this. I like that kid very much and i wish him to feel and get better.

"Miracles sometimes occur, but one has to work terribly hard for them."

"10 வது முறை விழுந்தவனைப் பூமி முத்தமிட்டுச் சொன்னது - "9 முறை எழுந்தவனல்லவா நீ?"..

மேலும் சில பதிவுகள்