அல்ர்ஜ்.

ஹிய் தேவா மேடம், நான் பிரபா.. எனக்கு இடது கை விரல்கலில் அல்ர்ஜ். (செப்பு, டிஸ்வாசு,) அதனால் தண்ணிரில் கை வைக்க முடியவில்லை, வெங்காயம் தண்ணிர் பட்டாலும் எரிகிரது. டாக்டர்ரிடம் கான்பித்தென். அவர் மத்திரை தந்தார். ஆனால் நான் குழ்ந்தை வேண்டி எடுத்துக்கெல்லவில்லை. இப்பவும் உள்ளது. (எனக்கு இன்ரு 42நள். எனக்கு அடிக்க்டி பசிக்கிரது. என்ன சாப்பிடுவது. நமது தேழிகள் யீரின் text காலையில் எடுக்க சென்னார்கல். எனக்கு முதுகு வலிக்கிரது, இடுப்பு வலிக்கிர்து. வெல்லை படுகின்ரது. அடி வயிரும், தெடைக்கு மேலும் அடிக்கடி வலிக்கிரது.) எனக்கு தயவு எய்து உதவுங்கள். "வாழ்க வளமுடன்."

மேலும் சில பதிவுகள்